Nieuws overzicht

op 3 februari is tijdens het Nationale Congres Circulaire Economie onthuld welke partijen die zich committeren aan de Ketensamenwerking Hout in de gww. Deze ketenpartijen gaan de komende 2 jaar samenwerken om middels inzetten van hout in de gww bij te dragen aan de circulaire en biobased economie.

Nederland wil het gebruik van zand, grind en klei terugdringen en in 2050 een circulaire economie zijn. Hiervoor is het Rijksbrede Programma Circulaire Economie ontwikkeld. Dat heeft ook gevolgen voor de aanleg van wegen, én de materialen rondom wegen. Het gebruik van biobased grondstoffen zoals hout in de GWW heeft een groot potentieel om de CO2-uitstoot te verminderen.

STIP voldoet aan eisen Rijksinkoopbeleid. Dat concludeert de onafhankelijke TPAC-commissie.  

Het Europese parlement heeft op 29 november 2019 de klimaat noodtoestand afgekondigd.  In Europa, maar ook Nederland wordt onderkend dat bouwen in hout een van de oplossingen is om de reductiedoelen in broeikasgassenuitstoot versneld te halen. Ook binnen de ketensamenwerking Hout in de gww zijn de voordelen van bouwen met hout de leidende factor. Kent u het Manifest dat hoort bij de campagne en heeft u al getekend?

Nederland staat voor een paradoxale opgave: meer bouwen en minder uitstoten. Is hout de oplossing om geen uitstoot te bewerkstellingen, maar juist CO2 ópslag? En Is er überhaupt wel genoeg areaal voor de benodigde productiebossen? VPRO Tegenlicht dook in deze materie in de documentaire 'Houtbouwers'. 

Wereldwijd zijn er meer dan 50.000 houtsoorten.Toch wordt slechts een klein deel daarvan commercieel gebruikt. Om in het bos de druk op de meest populaire soorten te verlagen is het van belang ook andere, minder bekende houtsoorten (LKTS) te benutten. Om minder bekende houtsoorten uit het Congo Basin te promoten, hebben een aantal Europese bedrijven en organisaties de handen ineen geslagen.

Uit internationaal onderzoek blijkt dat herstel van bossen in theorie genoeg is om opwarming van de aarde te keren. En ruimte is er genoeg: op aarde staat een oppervlak groter dan China klaar om bossen te herbergen. Maar om dat bos vervolgens in stand te houden is wel een zekere vraag zijn naar hout nodig.

Op 25 november organiseert Stichting Circulair Bouwen een bijeenkomst over Tools en meetmodellen voor circulariteit. Leer hoe deze tools en modellen gebruikt kunnen worden om ambities te vertalen naar kwantitatieve en meetbare prestatie-eisen en hoe gemaakte keuzes verantwoord kunnen worden. 

Op 28 september vond de tweede ketenbijeenkomst Meer hout in de GWW plaats om een volgende stap te zetten in het tot stand brengen van een effectieve ketensamenwerking met de ambitie om het aandeel duurzaam geproduceerd hout in de GWW te vergroten. Binnen drie thema's 'kennis & onderzoek', 'innovatie & implementatie' en 'communicatie & imago' werden acties en prioriteiten bepaald en werd de ketensamenwerking geformailseerd. Het verslag van de bijeenkomst is online na te lezen.

Wij weten het, maar hoe krijgen we bij opdrachtgevers en beslissers tussen de oren dat hout het beste bouwmateriaal is om te gebruiken voor mens, dier en milieu? Daarvoor is het belangrijk te weten op basis van welke argumenten de opdrachtgever zich laat overtuigen als het gaat om milieuaspecten. Het Houtcafé op 12 september georganiseerd door Centrum Hout gaat in op hoe de milieuvoordelen van hout te communiceren zijn. 

Pagina's