Nieuws overzicht

Het Europese parlement heeft op 29 november 2019 de klimaat noodtoestand afgekondigd.  In Europa, maar ook Nederland wordt onderkend dat bouwen in hout een van de oplossingen is om de reductiedoelen in broeikasgassenuitstoot versneld te halen. Ook binnen de ketensamenwerking Hout in de gww zijn de voordelen van bouwen met hout de leidende factor. Kent u het Manifest dat hoort bij de campagne en heeft u al getekend?

Nederland staat voor een paradoxale opgave: meer bouwen en minder uitstoten. Is hout de oplossing om geen uitstoot te bewerkstellingen, maar juist CO2 ópslag? En Is er überhaupt wel genoeg areaal voor de benodigde productiebossen? VPRO Tegenlicht dook in deze materie in de documentaire 'Houtbouwers'. 

Wereldwijd zijn er meer dan 50.000 houtsoorten.Toch wordt slechts een klein deel daarvan commercieel gebruikt. Om in het bos de druk op de meest populaire soorten te verlagen is het van belang ook andere, minder bekende houtsoorten (LKTS) te benutten. Om minder bekende houtsoorten uit het Congo Basin te promoten, hebben een aantal Europese bedrijven en organisaties de handen ineen geslagen.

Uit internationaal onderzoek blijkt dat herstel van bossen in theorie genoeg is om opwarming van de aarde te keren. En ruimte is er genoeg: op aarde staat een oppervlak groter dan China klaar om bossen te herbergen. Maar om dat bos vervolgens in stand te houden is wel een zekere vraag zijn naar hout nodig.

Op 25 november organiseert Stichting Circulair Bouwen een bijeenkomst over Tools en meetmodellen voor circulariteit. Leer hoe deze tools en modellen gebruikt kunnen worden om ambities te vertalen naar kwantitatieve en meetbare prestatie-eisen en hoe gemaakte keuzes verantwoord kunnen worden. 

Op 28 september vond de tweede ketenbijeenkomst Meer hout in de GWW plaats om een volgende stap te zetten in het tot stand brengen van een effectieve ketensamenwerking met de ambitie om het aandeel duurzaam geproduceerd hout in de GWW te vergroten. Binnen drie thema's 'kennis & onderzoek', 'innovatie & implementatie' en 'communicatie & imago' werden acties en prioriteiten bepaald en werd de ketensamenwerking geformailseerd. Het verslag van de bijeenkomst is online na te lezen.

Wij weten het, maar hoe krijgen we bij opdrachtgevers en beslissers tussen de oren dat hout het beste bouwmateriaal is om te gebruiken voor mens, dier en milieu? Daarvoor is het belangrijk te weten op basis van welke argumenten de opdrachtgever zich laat overtuigen als het gaat om milieuaspecten. Het Houtcafé op 12 september georganiseerd door Centrum Hout gaat in op hoe de milieuvoordelen van hout te communiceren zijn. 

Uit onderzoek door het WNF blijkt dat het verantwoord kappen van bomen kan bijdragen aan de bescherming van veel verschillende soorten dieren en zijn deze duurzaam beheerde bossen een aanvulling op beschermde leefgebieden voor deze diersoorten.

Op 27 juni vond de eerste Leernetwerkbijeenkomst Hout plaats rondom het thema hoe hout een prominente plak in de circulaire economie en het inkoopproces kan krijgen. Knelpunten als Hoe weet u zeker of hout duurzaam geproduceerd is? Wat is hierop uw invloed als inkopende organisatie? En hoe zit het met lokaal, hergebruikt en geïmporteerd hout? werden besproken. Het verslag van de middag is online na te lezen.

Iedereen die met hout werkt weet dat de specifieke eigenschappen van houtsoorten bepalend kunnen zijn voor een succesvolle toepassing. Bovendien varieert de marktprijs van hout en houtsoorten behoorlijk. Het is daarom belangrijk om de verschillende houtsoorten van elkaar te kunnen onderscheiden. Dit is lang niet altijd gemakkelijk, want veel houtsoorten lijken op elkaar en het uiterlijk van houtsoorten kan soms behoorlijk variëren.

Pagina's